12/04/15 11:47
  • Mã Chậu:
  • Kích Thước: ao 22 - 25cm, cao 30cm, hoành 3/4 cùm tay
  • Màu Sắc: xanh tự nhiên

- Chậu Bonsai mini linh sam dòng đột biến gen, lá siêu rí hạt đậu tanuki lũa thép phong cách Quốc tế - Thân đã dính chặt vào lũa thép như mạch sống cây zin - giá tham khảo vài trăm ngàn


Nhìn chung dù là cây bonsai mini hay cây bonsai lớn chúng đều được phát thảo sáng tạo lại đầy sinh động, đem lại giá trị thẩm mỹ và tinh thần cho người chơi.

cây 1: cao 22 - 25cm, hoành to như cùm tayCây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net

Cây 2: cao 30cm, hoành 3/4 cùm tayCây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net
Nhìn chung dù là cây bonsai mini hay cây bonsai lớn chúng đều được phát thảo sáng tạo lại đầy sinh động, đem lại giá trị thẩm mỹ và tinh thần cho người chơi.

cây 1: cao 22 - 25cm, hoành to như cùm tayCây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net

Cây 2: cao 30cm, hoành 3/4 cùm tayCây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net


Cây mini bonsai lũa thép - chaucaycanh.net
Chậu Cây Cảnh